รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 36 36 36 1 7 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 14 + 7 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 36 + 36 = 72

Thai Journal Impact Factors = 21 / 72 = 0.292

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 48 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 112 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
112
1
7
14
4
3
16
14
10
10
16
17
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
23
0
6
9
1
0
2
0
2
2
0
1
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
8
0
0
0
0
1
2
2
2
0
1
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
5
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
0
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
7
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
9
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
10
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
11
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
12
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
13
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
16
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
18
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
19
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
22
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
35
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
37
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
38
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
44
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / Academic journal of north Bangkok university
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Southeast Bangkok Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0