รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-110X วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College 31 43 35 1 6 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 12 + 6 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 35 + 43 = 78

Thai Journal Impact Factors = 18 / 78 = 0.231

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ทั้งหมด 57 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 98 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
98
1
6
12
17
22
8
17
3
3
1
8
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
5
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
2
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
5
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
4
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
3
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
13
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
20
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
21
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
23
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
24
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
31
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
39
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
42
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี / Suranaree Journal of Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
52
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
53
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
56
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
57
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0