รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-0944 วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics 36 36 36 0 5 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 5 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 36 + 36 = 72

Thai Journal Impact Factors = 5 / 72 = 0.069

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกุมารเวชศาสตร์ ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 32 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกุมารเวชศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
32
0
5
0
4
7
1
0
3
2
1
9
1
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
17
0
4
0
2
3
1
0
2
1
0
4
2
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0