รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-9512 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang 14 13 14 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 13 = 27

Thai Journal Impact Factors = 2 / 27 = 0.074

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
13
0
1
1
2
5
2
1
0
0
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0