รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-880X วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal 25 19 21 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 21 + 19 = 40

Thai Journal Impact Factors = 3 / 40 = 0.075

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารทันตาภิบาล ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 29 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารทันตาภิบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
29
0
2
1
7
5
4
1
2
0
0
6
1
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
10
0
0
0
5
1
1
0
2
0
0
0
2
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
5
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
4
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี / Suratthani Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0