รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 24 24 29 1 7 22

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 22 + 7 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 24 = 53

Thai Journal Impact Factors = 29 / 53 = 0.547

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรามาธิบดีพยาบาลสาร ทั้งหมด 86 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 231 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
231
1
7
22
23
13
33
23
39
35
19
16
1
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
15
0
2
3
2
0
2
2
2
1
0
1
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
12
0
0
0
1
0
3
2
4
2
0
0
3
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
10
0
0
1
1
0
2
1
0
2
1
2
4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
10
0
0
2
1
0
3
1
0
2
0
1
5
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
9
0
0
2
0
3
0
0
3
1
0
0
6
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
7
0
0
0
0
1
1
1
2
0
1
1
7
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
6
0
0
1
1
0
1
0
0
0
2
1
8
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
6
0
0
0
0
1
1
1
0
0
3
0
9
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
6
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
6
1
0
0
0
0
2
0
1
0
2
0
11
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
6
0
1
3
0
0
0
2
0
0
0
0
12
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
5
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
13
พยาบาลสาร / Nursing Journal
4
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
14
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
4
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
15
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
4
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
16
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
4
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
17
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
4
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
18
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
4
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
20
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
4
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
21
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
4
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
22
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
23
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
3
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
25
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
26
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
27
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
28
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
29
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
30
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
31
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
35
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
37
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
38
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
39
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
40
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
42
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
43
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
44
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
46
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
48
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
49
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
50
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
51
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
52
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
55
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
56
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
57
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
58
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
59
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
60
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
61
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
62
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
63
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
64
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
65
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
66
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
68
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
69
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
70
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
71
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
72
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
73
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
74
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
75
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
76
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
77
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
78
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
79
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
80
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
81
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
82
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
83
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
84
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
85
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
86
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0