รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-7927 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 47 33 33 0 6 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 20 + 6 = 26

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 33 + 33 = 66

Thai Journal Impact Factors = 26 / 66 = 0.394

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ทั้งหมด 36 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 61 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
61
0
6
20
11
4
4
4
6
5
0
1
1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
6
0
1
2
2
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
4
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
3
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
32
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
34
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
35
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ARU Research Journal Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0