รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-684X วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok 76 48 48 2 2 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 2 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 48 + 48 = 96

Thai Journal Impact Factors = 10 / 96 = 0.104

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งหมด 50 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 90 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
90
2
2
8
8
16
7
16
8
4
6
13
1
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
22
1
2
3
1
7
1
2
3
0
2
0
2
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
5
0
0
0
1
1
2
0
0
1
0
0
3
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
4
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
3
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
5
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
6
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
9
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
10
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
12
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
13
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
14
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
24
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
29
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
31
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
34
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of Politics, Administration and Law
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
39
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
41
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา / TNI Journal of Business Administration and Languages
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
45
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
46
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
49
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
50
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1