รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy 32 35 30 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 35 = 65

Thai Journal Impact Factors = 1 / 65 = 0.015

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 32 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
32
0
1
0
4
5
3
5
6
7
0
1
1
Journal of Associated Medical Sciences
8
0
0
0
2
3
0
0
2
1
0
0
2
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
4
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
3
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
5
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
6
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0