รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-6149 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals 18 8 16 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 16 + 8 = 24

Thai Journal Impact Factors = 0 / 24 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโลหะ วัสดุ และแร่ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโลหะ วัสดุ และแร่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
5
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0