รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology / Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology / Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 37 40 32 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 32 + 40 = 72

Thai Journal Impact Factors = 2 / 72 = 0.028

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Journal of Obstetrics and Gynaecology ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Journal of Obstetrics and Gynaecology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
19
0
1
1
5
2
3
0
2
1
4
0
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
4
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
2
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
3
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
3
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
4
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
Journal of Population and Social Studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0