รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 24 19 20 0 5 16

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 16 + 5 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 20 + 19 = 39

Thai Journal Impact Factors = 21 / 39 = 0.538

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 45 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
45
0
5
16
8
5
2
5
1
0
1
2
1
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
12
0
2
5
1
3
0
1
0
0
0
0
2
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0