รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development 59 55 50 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 50 + 55 = 105

Thai Journal Impact Factors = 7 / 105 = 0.067

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
23
0
3
4
1
6
2
1
0
2
1
3
1
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
5
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารปาริชาต / Parichart Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0