รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing 29 33 31 0 5 24

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 24 + 5 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 31 + 33 = 64

Thai Journal Impact Factors = 29 / 64 = 0.453

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสาธารณสุข ทั้งหมด 76 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 145 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
145
0
5
24
31
32
16
15
8
3
1
10
1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
11
0
0
3
3
1
1
1
0
1
1
0
2
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
7
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
1
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
7
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
2
4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
7
0
0
0
3
3
0
1
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
6
0
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
8
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
3
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
11
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
12
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
13
The Bangkok Medical Journal
3
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
19
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
20
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
24
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
27
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
32
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
41
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
49
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
51
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
55
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
57
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
58
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
60
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
61
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
62
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
63
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
64
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
65
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
67
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
69
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
70
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
71
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
72
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
73
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
74
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
75
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
76
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม / DRURDI Research for Community Service Journals
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0