รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 30 30 30 0 2 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 13 + 2 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 15 / 60 = 0.25

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งหมด 32 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 75 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
75
0
2
13
14
21
12
8
2
0
0
3
1
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
14
0
1
2
1
5
1
2
1
0
0
1
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
8
0
0
4
1
3
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
8
0
0
0
3
0
4
1
0
0
0
0
4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
6
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
5
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
4
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
6
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
3
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
10
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
13
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0