รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Health Research / Journal of Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-4421 Journal of Health Research / Journal of Health Research 92 60 96 1 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 96 + 60 = 156

Thai Journal Impact Factors = 7 / 156 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Health Research ทั้งหมด 25 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 50 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Health Research ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
50
1
4
3
8
8
3
1
7
10
3
2
1
Journal of Health Research
15
1
1
1
2
1
0
0
3
5
1
0
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
3
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
11
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
12
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา / Journal of Public Relations and Advertising
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0