รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-4154 วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal 36 36 36 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 36 + 36 = 72

Thai Journal Impact Factors = 2 / 72 = 0.028

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวกรรมสาร มก. ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 25 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวกรรมสาร มก. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
25
0
2
0
1
1
0
10
2
4
0
5
1
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
6
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
3
2
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1