รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health 64 44 46 3 9 42

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 42 + 9 = 51

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 46 + 44 = 90

Thai Journal Impact Factors = 51 / 90 = 0.567

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 72 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 164 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
164
3
9
42
21
41
37
11
0
0
0
0
1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
19
1
2
8
4
2
2
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
11
0
0
3
2
2
4
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
7
0
0
2
0
2
2
1
0
0
0
0
4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
6
0
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
5
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
4
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
7
Veridian E-Journal, Silpakorn University
4
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
4
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
4
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
15
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
18
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
21
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
28
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
31
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
33
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
35
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
36
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
50
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
51
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
52
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
55
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ / Kasetsart Applied Business Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
56
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
57
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
59
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
60
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
61
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
62
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
63
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
64
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
65
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
68
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
69
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
70
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี / Suratthani Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
71
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0