รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 93 80 85 1 14 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 13 + 14 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 85 + 80 = 165

Thai Journal Impact Factors = 27 / 165 = 0.164

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงศรีนครินทร์เวชสาร ทั้งหมด 94 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 224 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารศรีนครินทร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
224
1
14
13
22
42
29
26
11
9
13
44
1
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
19
0
2
2
2
1
2
0
2
0
0
8
2
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
10
0
1
0
1
1
0
4
0
1
1
1
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
8
0
2
3
0
0
0
1
0
0
1
1
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
6
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
3
5
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
6
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
2
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
5
0
0
1
1
2
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
5
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
8
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
5
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
5
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
10
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
5
0
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
11
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
4
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
12
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
4
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
13
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
4
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
14
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
15
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
16
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
18
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
3
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
22
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
23
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
26
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
27
Journal of Associated Medical Sciences
3
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
32
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
33
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
34
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
35
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
36
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
39
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
40
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
41
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
42
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
43
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
44
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
45
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
46
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
47
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
48
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
49
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
50
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
51
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
52
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
53
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
54
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
55
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
56
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
58
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
59
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
60
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
61
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
62
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
63
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
64
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
65
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
66
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
67
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
68
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
69
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
70
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
71
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
72
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
73
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
74
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
75
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
76
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
77
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
78
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
79
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
80
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
81
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
83
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
84
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
85
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
86
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
87
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
88
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
89
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
90
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
91
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
92
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
93
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
94
บูรพาเวชสาร / Burapha Journal of Medicine
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0