รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-264X วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology 11 13 16 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 16 + 13 = 29

Thai Journal Impact Factors = 5 / 29 = 0.172

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพิษวิทยาไทย ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพิษวิทยาไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
14
0
0
5
1
3
0
0
3
1
1
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
2
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0