รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University 48 29 27 1 3 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 3 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 29 = 56

Thai Journal Impact Factors = 8 / 56 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
18
1
3
5
2
2
1
0
1
1
1
1
1
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
8
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0