รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-1724 วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry 26 35 32 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 32 + 35 = 67

Thai Journal Impact Factors = 3 / 67 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวนศาสตร์ ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 54 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวนศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
54
0
0
3
24
7
5
3
2
4
1
5
1
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
24
0
0
2
7
6
1
1
1
2
0
4
2
Thai Journal of Science and Technology
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
4
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
5
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
6
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ / RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0