รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal 39 38 29 2 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 38 = 67

Thai Journal Impact Factors = 5 / 67 = 0.075

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
27
2
3
2
8
4
2
1
1
0
1
3
1
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
5
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5
Journal of Associated Medical Sciences
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0