รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-1287 วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology 38 31 33 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 33 + 31 = 64

Thai Journal Impact Factors = 3 / 64 = 0.047

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิสัญญีสาร ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิสัญญีสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
16
0
1
2
1
2
3
3
0
1
0
3
1
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
4
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
2
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0