รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-0914 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 27 32 26 0 0 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 0 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 32 = 58

Thai Journal Impact Factors = 8 / 58 = 0.138

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ทั้งหมด 37 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 55 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
55
0
0
8
4
14
14
8
4
0
1
2
1
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
4
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
4
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
5
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
8
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
11
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
22
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0