รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-0841 วารสารเกษตร / Journal of Agriculture 44 43 35 0 28 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 20 + 28 = 48

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 35 + 43 = 78

Thai Journal Impact Factors = 48 / 78 = 0.615

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตร ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 92 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
92
0
28
20
12
3
3
5
2
0
0
19
1
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
64
0
26
16
10
3
2
3
0
0
0
4
2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
3
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
5
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0