รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal 49 42 32 0 3 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 3 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 32 + 42 = 74

Thai Journal Impact Factors = 10 / 74 = 0.135

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 31 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
31
0
3
7
2
4
7
4
1
1
1
1
1
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
8
0
1
3
0
1
0
0
0
1
1
1
2
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารปาริชาต / Parichart Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ / International Thai Tourism Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0