รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany) 18 21 18 1 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 21 = 39

Thai Journal Impact Factors = 4 / 39 = 0.103

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Forest Bulletin (Botany) ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 29 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Forest Bulletin (Botany) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
29
1
3
1
3
1
2
1
5
3
2
7
1
Thai Forest Bulletin (Botany)
16
1
1
0
0
1
1
1
3
3
0
5
2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
7
0
1
1
2
0
0
0
1
0
1
1
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0