รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal 7 12 29 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 12 = 41

Thai Journal Impact Factors = 3 / 41 = 0.073

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
13
0
1
2
2
0
1
0
1
0
1
5
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
5
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
2
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0