รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing 72 61 35 1 8 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 19 + 8 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 35 + 61 = 96

Thai Journal Impact Factors = 27 / 96 = 0.281

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งหมด 47 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 86 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
86
1
8
19
19
12
18
2
1
1
2
3
1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
10
0
2
5
0
1
2
0
0
0
0
0
2
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
7
0
3
1
1
0
0
0
0
0
1
1
3
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
4
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
7
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
43
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
45
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0