รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 46 50 41 0 26 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 15 + 26 = 41

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 41 + 50 = 91

Thai Journal Impact Factors = 41 / 91 = 0.451

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์ ทั้งหมด 75 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 264 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
264
0
26
15
29
26
41
67
23
19
1
17
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
33
0
14
2
2
3
4
5
1
2
0
0
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
22
0
1
0
3
2
5
8
2
1
0
0
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
11
0
1
0
1
3
1
2
1
1
0
1
4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
10
0
0
1
1
2
0
5
1
0
0
0
5
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
8
0
1
1
0
0
2
2
1
1
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
8
0
1
0
2
0
3
0
0
1
0
1
7
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
8
0
1
2
0
0
3
0
2
0
0
0
8
พยาบาลสาร / Nursing Journal
6
0
0
0
0
0
1
3
0
2
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
6
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
6
0
0
0
1
0
1
1
2
0
0
1
11
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
6
0
0
0
2
1
1
0
0
1
0
1
12
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
0
0
0
2
1
1
0
2
0
0
0
13
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
6
0
1
0
0
1
0
3
0
0
0
1
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
6
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
15
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
6
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
2
16
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
5
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
17
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
5
0
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
18
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
5
0
0
0
1
1
0
2
1
0
0
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
5
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
2
20
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
5
0
0
1
0
1
2
1
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
5
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
22
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
4
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
4
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
25
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
4
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
26
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
3
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
28
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
29
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
30
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
31
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
32
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
33
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
34
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
35
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
36
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
37
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
38
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
40
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
42
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
45
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
49
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
50
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
51
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
52
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
55
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
58
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
60
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
61
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
63
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
64
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
65
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
66
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
68
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
69
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
70
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
71
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
72
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
73
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of Politics, Administration and Law
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
74
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
75
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0