รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-8850 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension 24 24 24 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 24 + 24 = 48

Thai Journal Impact Factors = 6 / 48 = 0.125

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
14
0
2
4
0
3
1
1
0
0
0
3
1
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
6
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
3
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0