รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 38 45 45 0 5 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 14 + 5 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 45 + 45 = 90

Thai Journal Impact Factors = 19 / 90 = 0.211

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 68 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
68
0
5
14
5
4
5
4
7
4
1
19
1
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
38
0
4
14
3
1
2
3
4
2
0
5
2
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
5
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
2
3
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
4
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
4
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
4
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
5
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารโรคผิวหนัง / Thai Journal of Dermatology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
ScienceAsia
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0