รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal 41 34 29 0 4 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 4 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 34 = 63

Thai Journal Impact Factors = 4 / 63 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสงขลานครินทร์เวชสาร ทั้งหมด 84 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 191 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสงขลานครินทร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
191
0
4
0
6
9
9
10
9
21
43
80
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
11
0
1
0
0
0
0
0
0
3
5
2
2
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
10
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
3
3
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
6
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
1
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
6
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
5
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
5
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
8
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
5
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
11
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
12
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
13
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
4
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
14
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
15
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
16
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
17
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
18
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
19
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
20
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
21
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
22
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
3
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
23
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
24
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
25
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
26
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
27
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
28
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
29
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
30
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
31
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
32
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
33
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
34
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
35
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
37
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
38
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
39
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
40
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
41
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
42
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
43
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
44
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
45
Journal of Associated Medical Sciences
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
46
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
47
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
48
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
49
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
50
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
51
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
52
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
53
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
55
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
57
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
59
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
60
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
61
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
62
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
63
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
64
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
65
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
67
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
68
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
69
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
70
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
71
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
72
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
73
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
74
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
75
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
76
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
77
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
78
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
79
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
80
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
81
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
82
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
83
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
84
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0