รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-8389 วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal 23 23 24 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 24 + 23 = 47

Thai Journal Impact Factors = 1 / 47 = 0.021

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการเกษตร ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
14
0
0
1
2
0
0
1
1
1
0
8
1
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1