รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Engineering Journal / Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-8281 Engineering Journal / Engineering Journal 154 84 60 2 18 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 18 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 60 + 84 = 144

Thai Journal Impact Factors = 23 / 144 = 0.16

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงEngineering Journal ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 135 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารEngineering Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
135
4
36
10
12
21
29
16
7
0
0
0
1
Engineering Journal
59
2
18
5
6
8
11
7
2
0
0
0
2
Engineering Journal
59
2
18
5
6
8
11
7
2
0
0
0
3
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
5
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
Science and Technology Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Journal of Science and Technology Kasetsart University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
Science and Technology Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0