รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Fisheries and Environment / Journal of Fisheries and Environment
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-796X Journal of Fisheries and Environment / Journal of Fisheries and Environment 15 26 14 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 26 = 40

Thai Journal Impact Factors = 3 / 40 = 0.075

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Fisheries and Environment ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Fisheries and Environment ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
13
0
0
3
0
2
2
0
1
2
0
3
1
Journal of Fisheries and Environment
8
0
0
2
0
2
2
0
0
2
0
0
2
Agriculture and Natural Resources
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0