รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-7722 เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal 26 20 22 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 20 = 42

Thai Journal Impact Factors = 2 / 42 = 0.048

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชสารแพทย์ทหารบก ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชสารแพทย์ทหารบก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
26
0
0
2
3
4
6
1
1
4
1
4
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
2
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
6
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0