รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal 39 40 36 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 36 + 40 = 76

Thai Journal Impact Factors = 4 / 76 = 0.053

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพุทธชินราชเวชสาร ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 56 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพุทธชินราชเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
56
0
1
3
1
6
4
7
6
11
12
5
1
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
4
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
2
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
3
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
3
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
4
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
5
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
6
Journal of Associated Medical Sciences
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
7
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
19
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
20
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
25
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
26
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
33
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
36
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
37
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
39
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / RMUTI Journal Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1