รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Clinical Academia / The Clinical Academia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-7501 The Clinical Academia / The Clinical Academia 23 18 11 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 11 + 18 = 29

Thai Journal Impact Factors = 2 / 29 = 0.069

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Clinical Academia ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Clinical Academia ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
17
0
1
1
0
0
1
2
0
3
6
3
1
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0