รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-7323 วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal 32 29 28 6 4 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 4 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 29 = 57

Thai Journal Impact Factors = 9 / 57 = 0.158

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารแพทย์เขต 4-5 ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารแพทย์เขต 4-5 ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
18
6
4
5
1
0
0
1
0
0
0
1
1
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
12
6
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0