รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-7242 วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division 22 25 27 0 4 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 4 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 25 = 52

Thai Journal Impact Factors = 9 / 52 = 0.173

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกองการพยาบาล ทั้งหมด 41 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 89 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกองการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
89
0
4
5
13
9
17
14
10
14
0
3
1
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
16
0
3
2
3
0
2
1
3
1
0
1
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
6
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
3
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
5
0
0
0
0
0
2
1
0
2
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
5
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
6
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
3
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
11
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
12
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
13
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
14
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
18
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
31
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
32
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
33
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
37
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
38
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
41
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0