รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 60 60 60 9 17 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 19 + 17 = 36

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 60 + 60 = 120

Thai Journal Impact Factors = 36 / 120 = 0.3

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ทั้งหมด 62 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 228 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
228
9
17
19
24
21
49
41
14
15
9
10
1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
86
9
15
15
11
7
11
4
5
6
0
3
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
11
0
1
0
1
2
3
1
0
1
1
1
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
10
0
0
1
2
0
3
2
0
0
2
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
8
0
0
0
2
1
1
1
0
2
0
1
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
0
0
0
0
0
2
0
1
2
0
1
6
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
6
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
5
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
5
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
5
0
0
0
1
1
2
1
0
0
0
0
10
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
11
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
3
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
13
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
14
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
16
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
17
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
18
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
20
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
22
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
23
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
25
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
27
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
28
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
29
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
31
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
34
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
38
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
44
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
50
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
51
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
53
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
54
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
55
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
56
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
58
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
59
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
60
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
61
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
62
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0