รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand 33 27 29 1 6 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 13 + 6 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 27 = 56

Thai Journal Impact Factors = 19 / 56 = 0.339

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 89 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 273 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
273
1
6
13
19
36
45
31
8
16
11
86
1
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
32
0
1
2
4
4
7
2
0
2
1
9
2
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
19
0
0
0
0
2
1
2
1
3
3
7
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
12
0
0
0
0
2
3
1
0
1
0
5
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
11
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
8
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
10
0
0
1
0
1
1
1
0
0
2
3
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
10
0
0
0
0
1
0
2
1
2
0
4
7
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
8
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0
2
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
7
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
1
9
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
6
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
2
10
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
6
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
11
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
6
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
3
12
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
13
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
5
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
14
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
5
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
15
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
4
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
16
พยาบาลสาร / Nursing Journal
4
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
17
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
4
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
18
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
4
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
4
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
20
วารสารจิตวิทยาคลินิก / Thai Journal of Clinical Psychology
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
21
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
22
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
23
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
24
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
25
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
26
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
27
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
28
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
29
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
30
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
31
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
34
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
37
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
38
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
41
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
44
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
45
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
46
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
47
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
49
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
51
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
52
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
53
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
55
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
57
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
59
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
60
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
61
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
62
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
63
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
64
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
65
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
66
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
67
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
68
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
69
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
70
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
71
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
72
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
73
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
74
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
75
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
76
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
77
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
78
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
79
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
80
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
81
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
82
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
83
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
84
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
85
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
86
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
87
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
88
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
89
Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1