รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal 36 33 31 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 31 + 33 = 64

Thai Journal Impact Factors = 0 / 64 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโรงพยาบาลชลบุรี ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโรงพยาบาลชลบุรี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
11
0
0
0
3
2
0
0
1
2
1
2
1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0