รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-684X วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Sciences 20 26 57 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 57 + 26 = 83

Thai Journal Impact Factors = 1 / 83 = 0.012

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
15
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
11
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1