รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Buffalo Bulletin / Buffalo Bulletin
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-6726 Buffalo Bulletin / Buffalo Bulletin 88 97 60 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 60 + 97 = 157

Thai Journal Impact Factors = 1 / 157 = 0.006

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงBuffalo Bulletin ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 33 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารBuffalo Bulletin ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
33
0
1
0
2
3
3
5
6
2
2
9
1
Buffalo Bulletin
30
0
1
0
2
2
3
4
6
2
2
8
2
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0