รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine 67 84 73 0 4 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 4 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 73 + 84 = 157

Thai Journal Impact Factors = 10 / 157 = 0.064

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชชสารสัตวแพทย์ ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 32 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชชสารสัตวแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
32
0
4
6
4
3
3
4
3
1
0
4
1
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
11
0
2
2
1
2
1
1
1
0
0
1
2
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
5
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
Agriculture and Natural Resources
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
7
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0