รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal 59 49 54 0 9 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 9 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 54 + 49 = 103

Thai Journal Impact Factors = 11 / 103 = 0.107

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุฬาลงกรณ์เวชสาร ทั้งหมด 35 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 47 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
47
0
9
2
1
7
0
1
1
1
7
18
1
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
4
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
2
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
10
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Journal of Health Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
34
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0