รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-5983 เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal 24 28 24 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 24 + 28 = 52

Thai Journal Impact Factors = 0 / 52 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่เวชสาร ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
15
0
0
0
1
0
1
0
1
2
0
10
1
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1